Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Сигнализација

blog
Сигнализација

Сигнализација

Одделението за сигнализација во рамките на ЈП за оддржување и заштита на магистралните и регионалните патишта постои од 1993 година и се наоѓа во Подружница Битола - Асфалтна база Битола.
 Истото е поделено на две пододделенија, односно на одделение за хоризонтална и одделение за вертикална сигнализација.

Хоризонталната сигнализација опфаќа бележење на клучки, на осовински и крајни линии на патот со бела боја.

Вертикалната сигнализација опфаќа изработка на лицето на сообраќајните знаци т.е. изработка со ретро-рефлектирачки фолии.

Инфо телефон:

+389 2 2561 502