Од 1954 година

+

Надзорен одбор

Пеце Стојковски, претседател
Светлана Митровска, потпретседател
Марина Петровска, член
Лидија Лазарова - Цветковска, член
Соња Ѓелова - Стојанова