Од 1954 година

+

Управен Одбор

Гордана Стојановска, претседател
Златко Маркоски, потпретседател
Бојана Ацевска, член
Неџмедин Бајрами, член
Слаѓана Арсова, член
 
 
 
 
 
 
 
 

 

горе