Од 1954 година

+

Управен одбор

Биљана Симонова - Тасева, претседател
Гоце Нацев, член
Бојана Ацевска, член
Атула Ибраими, член
Гордана Стојановска, член
 
 
 
 
 
 
 
 

 

горе