Од 1954 година

+

Управен Одбор

 
Гордана Стојановска, потпретседател
Бојана Ацевска, член
Гоце Нацев, член
Златко Маркоски, член
 
 
 
 
 
 
 
 

 

горе