Од 1954 година

+

Дејност

Јавното Претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта има повеќе работни задачи и обврски, меѓу кои:

  • редовно и зимско одржување на магистралните и регионалните патишта,
  • проектирање на помали објекти на патиштата,
  • асфалтирање на помали делници и крпење на ударни дупки,
  • проектирање, изработка и поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација,

    заштита на патишта,
  • автоматско и рачно броење на сообраќајот,
  • катастар на патишта и мостови, 
  • информативна служба за состојбата на патиштата и друго.

горе