Од 1954 година

+

Галерија: Сигнализација

1. Хоризонтална Сигнализација

 - Вршиме обележување на патишта, улици, аеродроми со рефлектирацка боја и тоа:
 - Надолжни белези (полна надолзна линија разделна и рабна)
 - Напречни белези (линија за запирање, линии со кои се обелезуваат местата на кои возачите мора да одстапат првенство на минување, кошници, граничници и пешачки премини за велосипедски патеки преку коловози)
 - Други белези на коловозот и на предметите кон крајот на коловозот:
( стрелки, полиња за насочување на сообраќајот, линии за насочување, натписи, белези за означување на сообраќајни површини за посебна намена, обележување на местото за паркирање и вертикални ознаки)
 
2.Вертикална Сигнализација
 
 - Сообраќајни и рекламни табли 
 - Сообраќајни знаци според предвидените стандарди
 - Опрема за обеле\ување при работа на пат или улица 
 - Насокопокажувачка призма
 - Насокопокажувач