Од 1954 година

+

Галерија: Катастар на патишта

Катастарот на Магистрални и Регионални патишта се состои од 25 обрасци за секој пат, во хартиена и дигитална форма.
Освен тоа, постои посебна апликација со база на податоци за евиденција на преку 900 мостови во Р. Македонија.