Од 1954 година

+
agent avatar
Македонијапат
Следете не Контакт

Јавното Претпријатие за одржување ан магистрални и регионални патишта има повеќе работни задачи и обврски, меѓу кои: редовно и зимско одржување на магистралните и регионалните патишта, проектирање на помали објекти на патиштата, асфалтирање на помали делници и крпење на ударни дупки, проектирање, изработка и поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација, заштита на патишта, автоматско и рачно броење на сообраќајот, катастар на патишта и мостови,  информативна служба за состојбата на патиштата и друго.